ბ. ზაუტაშვილი, ნ. ზაუტაშვილი

ზოგადი ჰიდროგეოლოგია

image-1

უაკ 551.49

ISBN 978-9941-28-171-6 (PDF)

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი „ზოგადი ჰიდროგეოლოგია“ შედგენილია გეოლოგია მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორ ბერდი ზაუტაშვილის სახელმძღვანელოს „ზოგადი ჰიდროგეოლოგია“ (თსუ, 1997 წ.) მიხედვით. მასში განხილულია დედამიწის ჰიდროსფეროს წარმოშობა, განაწილება და მიმოქცევა; დახასიათებულია წყლის სახეობანი ქანებში, მიწისქვეშა ჰიდროსფეროს აგებულება, მიწისქვეშა წყლების გენეზისი და ზონალობა, წყლის მიმოქცევა მიწისქვეშა ჰიდროსფეროში და ქანების წყლოვან-კოლექტორული თვისებები, განხილულია მიწისქვეშა წყლების ფიზიკური თვისებები და შედგენილობა, მიწისქვეშა წყალშემცველი სისტემები, მიწისქვეშა წყლების ძირითადი ტიპები, მათი გამოყენებისა და დაცვის საკითხები.
გამოცემა განკუთვნილია ჰიდროგეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. იგი გამოადგება გეოლოგიის დარგის სხვა სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები