გ. მაჩაიძე, დ. კუპატაძე

მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების
პროცესები

image-1

უაკ 622.14

ISBN 978-9941-28-180-8 (PDF)

320 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია საწარმოო პროცესების კომპლექსი, რომელიც სრულდება ფენოვან საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავებისას: საწმენდი სამუშაოების ტექნოლოგიური სქემები სხვადასხვა სამთო-გეოლოგიურ პირობებში, მიწისქვეშა ტრანსპორტის პროცესები, გვირაბების შენახვა, განიავება. ბრძოლა აირსა და მტვერთან. მოყვანილია აგრეთვე მონაცემები ნახშირის შახტებზე ცალკეული პროცესების დაპროექტებისა და მუშაობის ორგანიზაციის შესახებ.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები