ხ. მიქაძე, ი. კოკოლაშვილი

ხერხემლიანთა პალეონტოლოგია

image-1

უაკ 56

ISBN 978-9941-28-187-7 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

„ხერხემლიანთა პალეონტოლოგიის“ სალექციო კურსი სრული სახით პირველად იქნა შემუშავებული.
წიგნში აღწერილია განამარხებულ ხერხემლიანთა სამყაროს ცალკეული ტიპები უმარტივესიდან პრიმატებამდე. განხილულია სკელეტის ფრაგმენტები, რომელიც მნიშვნელოვან დიაგნოსტიკას წარმოადგენს სისტემატიკისათვის. ლექსიების კურსში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს თითოეული ტიპის კლასიფიკაციას.
კურსი განკუთვნილია ბაკალავრიატის კურსის პალეონტოლოგებისათვის და გამოსადეგია ყველა იმ დამწყები სპეციალისტისათვის, რომელიც იწყებს „ხერხემლიანთა პალეონტოლოგიის“ შესწავლას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები