ე. ქრისტესიაშვილი

მშენებლობის ეკონომიკა

image-1

უაკ 624.15:338.24

ISBN 978-9941-28-156-3 (PDF)

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია მშენებლობის ეკონომიკის ძირითადი საკითხები: ორგანიზაციული ფორმები და მართვის მეთოდები, საინვესტიციო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა, სამშენებლო ორგანიზაციების პროდუქციის თვითღირებულება, ფასწარმოქმნის საფუძვლები და სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების განსაზღვრა, სამშენებლო წარმოების შემოსავლები, სამშენებლო დაპროექტების ეკონომიკა და ორგანიზაცია, მშენებლობის ძირითადი ფონდები, სამშენებლო ორგანიზაციის საბრუნავი სახსრები, მშენებლობის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, მშენებლობის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მიწოდების ორგანიზაცია, ლოგისტიკა მშენებლობის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ორგანიზაციის სისტემაში, მშენებლობის შრომითი რესურსები, სახელმწიფოს როლი შრომითი ბაზრის რეგულირებაში, მშენებლობის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი, ინფორმაცია წყაროების ანალიზის ჩასატარებლად და ინფორმაციის დამუშავების ძირითადი ხერხები.
შესწავლილია დამკვეთ-მენაშენის, გენერალური მოიჯარისა და საპროექტო ორგანიზაციის ფუნქცია-მოვალეობები, საპროექტო გადაწყვეტილების ეკონომიკურობის შეფასება, საბრუნავი სახსრების სიდიდის განსაზღვრა, წარმოქმნის წყაროები და გამოყენების ეფექტურობა, მშენებლობის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებით უზრუნველყოფის ფორმები, მეთოდები და მათი ეფექტურობა, შრომის ნაყოფიერების ზრდის ფაქტორები, გაზომვის მეთოდები და რეზერვები, სამშენებლო ორგანიზაციის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზის ძირითადი მიმართულებები, ფინანსური კოეფიციენტები ა.შ.
გამოცემა განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის მშენებლობის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის დეპარტამენტის პროგრამა „მშენებლობის მენეჯმენტის“ ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები