ნ. ჯიქია, ქ. ქოიავა

ნავთობგაზსარეწაო გეოლოგია და ნავთობისა და
გაზისსაბადოების დამუშავების
გეოლოგიური საფუძვლები

image-1

უაკ 622.323:622.324

ISBN 978-9941-28-224-9 (PDF)

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია ნავთობსარეწაო გეოლოგიის ამოცანები და მათი გადაწყვეტის მეთოდები, საწყისი გეოლოგიური და სარეწაო ინფორმაციის მიღების მეთოდები. განხილულია ფლუიდების თვისებები და ნახშირწყალბადის ბუდობის ენერგეტიკული მახასიათებლები; ნახშირწყალბადების ბუდობების გეომეტრიზაციის და სტატიკური მოდელირების არსი. ნახშირწყალბადების ბუდობების სტატიკურ და დინამიკურ მდგომარეობაში მოდელირება, რომელიც საფუძველია საბადოს დამუშავების რეჟიმის და ნავთობგაცემის კოეფიციენტის გასაზრდელად გამოყენებული მეთოდების შერჩევისას.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები