ნ. ჯიქია, ქ. ქოიავა

ნავთობის, გაზისა და კონდენსატის მარაგების
გამოთვლის მეთოდები და
რესურსების შეფასება

image-1

უაკ 622.323:622.324

ISBN 978-9941-28-225-6 (PDF)

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია თანამედროვე ნავთობისა და გაზისმარაგებისა და რესურსების კლასიფიკაციისმიერ ბუდობის შესწავლაზე წაყენებული მოთხოვნები და მათი მომზადება სამრეწველო ათვისებისათვის; გამოსათვლელი და შესაფასებელი ობიექტების გამოყოფა, ნავთობის, გაზის, კონდენსატისა და სასარგებლო კომპონენტების, მარაგების გამოთვლისა და რესურსების შეფასების მეთოდები.
გამოცემა განკუთვნილია ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები