მ. ონიანი

სამთო ავტომატიკის საფუძვლები

image-1

უაკ 622.27:621.735.8

ISBN 978-9941-28-179-2 (PDF)

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი მიმოიხილავს: ავტომატური მართვის თეორიის ძირითად ცნებებს; ავტომატური მართვის სისტემების სტრუქტურას; მართვის ფუნდამენტურ პრინციპებს; დამყარებულ და გარდამავალ რეჟიმებს; გადაცემის კოეფიციენტსა და ფუნქციას; გარდამავალი პროცესის კვლევას; წრფივ ტიპურ ალგორითმულ რგოლებს; კავშირის სახეებს ავტომატური მართვის სისტემებში; სტრუქტურული სქემების გარდაქმნას; წრფივი ავტომატური მართვის სისტემების მდგრადობას; რეგულირების ტიპებსა და რეგულირების კანონებსა და ავტომატიკის საზომ და გარდამქმნელ მოწყობილობას.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინე-რიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები