გ. დურგლიშვილი

ჰორიზონტალური ჭაბურღილების
ექსპლუატაცია

image-1

უაკ 622.26:622-116

ISBN 978-9941-28-226-3 (PDF)

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ის ძირითადი პარამეტრები, რომლებიც უკავშირდება ჰორიზონტალური ჭაბურღილის ლულის ტრაექტორიას და პროდუქტიულ ფენს. აქვე აღსანიშნავია, რომ მათემატიკური გათვლები შესრულებულია ერთგვაროვანი ფენისათვის, რაც რეალობაში პრაქტიკულად მიუღებელია, მიუხედავად ამისა, ერთგვაროვან გარემოში თეორიული გათვლებით მიიღება გარკვეული შეხედულება, რაც დაგვეხმარება წარმოდგენა ვიქონიოთ ჰორიზონტალური ლულის მიერ დრენირებული ზონის გეომეტრიის შესახებ.
გამოცემა გათვალისწინებულია ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები