გ. დურგლიშვილი

ნავთობის და გაზის მოპოვების
ტექნიკა და ტექნოლოგია

image-1

უაკ 622.323:665.63:662.765

ISBN 978-9941-28-228-7 (PDF)

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულიანავთობისა და გაზის მოპოვების სფეროში არსებული თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიური პროცესები. შადრევნული და მექანიზებული მეთოდით მომუშავე ჭაბურღილების ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური პარამეტრების გაანგარიშება, სითხის ამოწევის თეორიული საფუძვლები,ენერგიის ბალანსი ჭაბურღილში, შადრევნული ჭაბურღილის პირის მოწყობილობა, გაზლიფტური მეთოდითა და სიღრმითი ტუმბოების საშუალებით ჭაბურღილების ექსპლუატაცია.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები