გ. დურგლიშვილი, ნ. მაისურაძე

ნაპრალოვანი ტიპის საბადოების
დამუშავება

image-1

უაკ 553:551.442

ISBN 978-9941-28-189-1 (PDF)

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ბუნებრივი ნაპრალები, მათი წარმოშობის გეოლოგიური პირობები, ნაპრალების კლასიფიკაცია გეოლოგიური პირობებით, ნაპრალოვანი კოლექტორის მოცულობით-ტევადობითი თვისებები, ფილტრაციული პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდები, განხილულია ნაპრალოვანი კოლექტორების მაგალითი მსოფლიო პრაქტიკიდან და მათი თავისებურებანი.
ნაშრომი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების პროგრამის მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები