გ. დურგლიშვილი, ქ. ქოიავა

პროდუქტიულ ფენზე ზემოქმედების
თანამედროვე მეთოდები

image-1

უაკ 665.6:662.765

ISBN 978-9941-28-190-7 (PDF)

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ფენის ნავთობგაცემის გაზრდის ჰიდროდინამიკური და ფენის ნავთობგაცემის გაზრდის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები. ნავთობის მოპოვების გაზრდა სითბური მეთოდების გამოყენებით. ფენის ნავთობგაცემის გაზრდის მიკრობიოლოგიური მეთოდი. მაღალი სიბლანტის ნავთობის მოპოვების ტექნოლოგია. ფენის ნავთობგაცემის გაზრდის მეთოდების გამოყენების კრიტერიუმი და ამ მეთოდების ეფექტურობის შეფასება.
გამოცემა განკუთვნილია ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები