თ. ბარაბაძე, მ. კუმელაშვილი

ნავთობისა და გაზის გეოლოგიის
საფუძვლები

image-1

უაკ 553.981:553.982

ISBN 978-9941-28-193-8 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსის მიზანია საბაზო ცოდნა მისცეს სტუდენტს ნავთობისა და გაზის წარმოშობაზე, შედგენილობასა და თვისებებზე, წარმოშობის პირობებზე, ნავთობისა და გაზის დაგროვების ფორმირების პროცესების და განლაგების კანონზომიერებაზე, რომელიც საჭიროა ძიებისათვის, დაზვერვისა და სამრეწველო ათვისებისათვის.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები