გ. დურგლიშვილი, ქ. ქოიავა

ნავთობისა და გაზის საბადოების
დამუშავება

image-1

უაკ 553.982:553.981

ISBN 978-9941-28-191-4 (PDF)

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ბუნებრივი ნახშირწყალბადების საბადოთა აგებულების თავისებურებების, საბადოს დამუშავების ტექნოლოგიური მახასიათებლების გაანგარიშების მეთოდიკები, ნავთობისა და გაზის საბადოთა დამუშავების სისტემები, მათი  კლასიფიკაცია და პარამეტრები, ნავთობის საბადოს მუშაობის რეჟიმი, ბუდობის მოდელირება, ნავთობგაცემის კოეფიციენტის გასაზრდელად გამოყენებული ფენზე ზემოქმედების  მეორეული მეთოდები, ასევე დამუშავების პროცესის რეგულირება და ანალიზი.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სამთო და გეოინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები