ნ. მაისურაძე, ნ. ბერაძე

ნავთობისა და გაზის შეკრება, მომზადება
და ტრანსპორტირება

image-1

უაკ 622.323:662.763

ISBN 978-9941-28-192-1 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების პირიდან მაგისტრალურ მილსადენებამდე. მთელი ეს ტექნოლოგიური ჯაჭვი მოიცავს ჭაბურღილებიდან ამოღებული პროდუქციის შეკრებას, მომზადებას და ტრანსპორტირებას. შესაბამისად, განხილულია ნავთობისა და გაზის შემკრები სისტემის ტიპები, პროდუქციის რაოდენობის გაზომვის მეთოდები, პროდუქციის სასაქონლო სახემდე მისაყვანად საჭირო დანადგარები, ნავთობის დეგაზაციის, სტაბილიზაციის, წყალგაცლისა და მარილგაცლის პროცესები, გაზის გაწმენდა-გაშრობა, შეკრება-მომზადების სისტემების მილსადენები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სამთო და გეოინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები