ს. ფირალიშვილი, მ. სადუნიშვილი

უმაღლესი გეოდეზია

image-1

უაკ 528:528.02/.08

ISBN 978-9941-28-234-8 (PDF)

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი „უმაღლესი გეოდეზია“ ითვალისწინებს სახელმწიფო გეოდეზიური ქსელების საფუძვლის შექმნის მეთოდებს და პირობებს. ეს ქსელები არის როგორც თარაზული, ისე ვერტიკალური, ემსახურება ყველა ტიპის სამშენებლო სამუშაოს და სახელმწიფო ტერიტორიის აგეგმვას, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია დიდი მასშტაბის აგეგმვითი სამუშაოს ჩატარებისას. სწორედ ამის საშუალებით ხდება დედამიწის ზედაპირის დეფორმაციის განსაზღვრა.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები