თ. კუნჭულია, მ. ქიტოშვილი

სამთომაშველი საქმე

image-1

უაკ 622.867

ISBN 978-9941-28-229-4 (PDF)

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია შემდეგი საკითხები: სამთომაშველი სამსახურის შემადგენელი ნაწილები და მათი ორგანიზაცია, სამთომაშველი სამსახურის მოვალეობები, სამთომაშველი საქმის ორგანიზაცია საზღვარგარეთ, საბრძოლო მომზადების ორგანიზაცია, სამთომაშველი ნაწილების აღჭურვილობა, სამთომაშველი ნაწილის კავშირის საშუალებები, დანადგარები, საშახტო თვითმაშველები და რესპირატორები, სამედიცინო სამთომაშველი აპარატურა, დანადგარები შახტის ატმოსფეროს შედგენილობის კონტროლისათვის, ხანძრის ლიკვიდაციის საშუალებები, ავარიების ლიკვიდაციის გეგმა.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვისა“ და „სამთო და გეოინჟინერიის“ ბაკალავრიატის პროგრამის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები