ი. სარჯველაძე

ორგანული მიწათმოქმედება

image-1

უაკ 631.442.5:631.66/.87

ISBN 978-9941-28-276-8 (PDF)

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი ითვალისწინებს, სტუდენტმა მიიღოს საფუძვლიანი ცოდნა ორგანული წარმოების სტანდარტების შესაბამისად, სწორად განსაზღვროს ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მიღების სტრატეგია. ნიადაგის ბუნებრივი ნაყოფიერების შენარჩუნებისა და სწორად მართვის საკითხები, რომელიც წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს საფუძველს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების სფეროში, თეორიული საფუძვლებისა და პრაქტიკული ხერხების გამოყენებით სტუდენტს ეძლევა საშუალება გაიაზროს დღევანდელი მოთხოვნა ჯანსაღ საკვებზე, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებასა და გონივრულად გამოყენებაზე.
ნაშრომი განკუთვნილია აგროტექნოლოგიური და აგროსაინჟინრო სპეციალობების სტუდენტებისათვის. იგი გარკვეულწილად საინტერესო იქნება ფერმერებისათვის და საკვებწარმოების დარგით დაინტერესებული სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები