თ. დარსაველიძე

მინდვრის კულტურების ეკოლოგიური
და ჯიშური აგროტექნოლოგია

image-1

უაკ 632.931.1

ISBN 978-9941-28-300-0 (PDF)

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია გასავრცელებლად დაშვებული მინდვრის კულტურების ეკოლოგიური და ჯიშური აგროტექნოლოგიები, მინდვრის კულტურების, მათი სახეობრივი, სახესხვაობრივი და ჯიშური შედგენილობა. ეკოლოგიური თავისებურებების შესწავლისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ამ კულტურებისა და გარემო ფაქტორების ურთიერთდამოკიდებულების კანონზომიერების დადგენას. მინდვრის კულტურების ბიოლოგიური თავისებურებებისა და მოცემული ზონის ნიადაგურ-კლიმატური პირობების მდგომარეობის ცოდნა შესაძლებლობას იძლევა სწორად შეირჩეს მცენარეთა სახეობები და ჯიშები. კულტურების წარმოების გაუმჯობესება განპირობებულია ახალი ცოდნით, გაუმჯობესებული ტექნიკით, პესტიციდებისა და საუკეთესო ჯიშების გამოყენებით.
გამოცემა განკუთვნილია აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აგრარული ტექნოლოგიის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები