თ. დარსაველიძე

ტექნიკური კულტურები

image-1

უაკ 633

ISBN 978-9941-28-302-4 (PDF)

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია გასავრცელებლად დაშვებული ტექნიკური კულტურების მოვლა-მოყვანისა და მოსავლის აღების ტექნოლოგია, განხილულია ტექნიკური კულტურების მოსავლიანობის ფორმირება შემდეგი მაჩვენებლებით: ტენიანობით, გაღივებით, სიწმინდით, სარეველებით (სხვა კულტურის ან სარეველების თესლით), დაავადებებით და მავნებლებით, განსაზღვრულია მოსავლის გაზრდის ერთ-ერთი მთავარი რეზერვი, ოპტიმალური თესვის ვადა, რომელიც მცენარეთა მომდევნო ძლიერი თაობის მიღების ჯიშისათვის და სახეობისათვის არის დამახასიათებელი.
გამოცემა განკუთვნილია აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აგრარული ტექნოლოგიის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები