ა. სურმავა

გარემოს ობიექტებში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა
გავრცელების მათემატიკური და კომპიუტერული
მოდელირება

image-1

უაკ 62-5:502.7

ISBN 978-9941-28-279-9 (PDF)

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი ეხება გეოეკოლოგიის აქტიურ პრობლემას. სახელდობრ არაცოცხალი გარემოს – ნიადაგის, ზედაპირული წყლების და ატმოსფეროს დაბინძურების შესწავლას მათემატიკური მოდელირების მეთოდების გამოყენებით. მოცემულია თანამედროვე მათემატიკური მოდელები, მათი რიცხვითი ინტეგრირების მეთოდები, კომპიუტერული გამოთვლების ალგორითმები. მოყვანილია რიცხვითი მოდელირების კონკრეტული მაგალითები.
გამოცემა რეკომენდებულია უნივერსიტეტების გარემოს დაბინძურების შემსწავლელი როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. ის დიდ დახმარებას გაუწევს ეკოლოგიური პრობლემებით დაინტერესებულ სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტს პრაქტიკული გამოთვლების ჩატარებაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები