ფ. ქვაცაბაია

საკადასტრო სამუშაოები

image-1

უაკ 528.44

ISBN 978-9941-28-303-1 (PDF)

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია საკადასტრო სამუშაოების ყველა ოპერაცია – უძრავი ქონების აღრიცხვა, ნიადაგის ხარისხის განსაზღვრა, ეკონომიკური შეფასება და რეგისტრაცია. განხილულია თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების როლი საქმის წარმოების პროცესში და ქვეყნის სამეურნეო დარგების გეოინფორმაციული უზრუნველყოფის გაუმჯობესების საკითხები; საკადასტრო სამუშაოების როლი მიწისა და სხვა უძრავი ქონების დაცვისა და რაციონალურად გამოყენების ორგანიზაციის უზრუნველყოფაში.
ნაშრომი განკუთვნილია საინჟინრო გეოდეზიის საგანმანათლებლო პროგრამის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები