ფ. ქვაცაბაია

მიწის (უძრავი ქონების)
რეგისტრაცია

image-1

უაკ 711.142:351.755

ISBN 978-9941-28-304-8 (PDF)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში გაანალიზებულია უძრავი ქონების არსი, უძრავი ნივთების სარგებლობის, ფლობის და განკარგვის საკითხები. განხილულია მიწის/უძრავი ქონების/რეგისტრაციის მართებულად წარმართვის: უძრავ ქონებაზე უფლებათა შეძენის, გამოყენებისა და განკარგვის უსაფრთხოების, საადგილმამულო დავების შემცირების, მიწის ბაზრის განვითარებისა და კონტროლის, მიწის თაობაზე ხელმისაწვდომი და უტყუარი ინფორმაციის წარმოების ხელშემწყობი პირობების შექმნის საკითხები.
გამოცემა განკუთვნილია საინჟინრო გეოდეზიის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები