ნ. ჯიქია

ნავთობისა და გაზის საბადოების
დაზვერვის მეთოდიკა

image-1

უაკ 553.981:553.982:550.8

ISBN 978-9941-28-196-9 (PDF)

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში გაშუქებულია ნავთობისა და გაზის საბადოების დაზვერვის მეთოდიკა. განხილულია საძიებო-სადაზვერვო სამუშაოების სტადიები და ცალკეული ბუდობების ძიების დროს ჭაბურღილების განლაგების ძირითადი პრინციპები. მოცემულია ნავთობისა და გაზის დაგროვების ძიების სისტემის შერჩევა და პროდუქტიული ფენის გახსნის და მოსინჯვის მეთოდები. სხვადასხვა  გენეტიკური ტიპის ბუდობების დაზვერვის თავისებურებანი.
სალექციო კურსი განკუთვნილია ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების სპეციალობის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები