მ. ნადირაძე

სამარკშაიდერო საქმე

image-1

უაკ 631.442.5:631.66/.87

ISBN 978-9941-28-307-9 (PDF)

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

გამოცემაში სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) მიხედვით გაშუქებულია მარკშაიდერული სამსახურის ამოცანები სამარკშაიდერო საქმესთან დაკავშირებით – ჰორიზონტალური და ვერტიკალური დამაკავშირებელი აგეგმვები, განხორციელებული სამუშაოების სიზუსტის შეფასების ხერხები, მარკშაიდერულ აგეგმვებთან და ქვედამუშავების მავნე ზეგავლენის შედეგად ქანთა მასივის ძვრისა და დეფორმაციების საკითხები.
სასწავლო კურსი განკუთვნილია სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საინჟინრო გეოდეზიის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები