ნ. მათიაშვილი

კარტოგრაფიის საფუძვლები

image-1

უაკ 528.914:528.235

ISBN 978-9941-28-324-6 (PDF)

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია კარტოგრაფიის განვითარების ისტორია. დედამიწის ელიფსოიდი, დედამიწის ტანში რეფერენც-ელიფსოიდის ორიენტირების არსი. ელიფსოიდის ძირითადი ხაზები და სიბრტყეები. დედამიწის პარალელებისა და მერიდიანების გამოსათვლელი ფორმულები. რუკის მათემატიკური ელემენტები. დამახინჯებები რუკაზე, კარტოგრაფიული პროექციები და მათი კლასიფიკაცია. კოორდინატთა სისტემები.
განხილულია გეოგრაფიული და ტოპოგრაფიული რუკის შექმნის და გამოყენების მეთოდები. რუკის ენა, პირობითი აღნიშვნები, გამოსახვის ხერხები. რელიეფიის გამოსახვის წესები, ტოპოგრაფიულ აგეგმვათა სახეები. მოვლენათა გამოსახვის ხერხები თემატურ რუკებზე. კარტოგრაფიული გენერალიზაცია და კარტოგრაფიული მოდელირება, ტრადიციული კარტოგრაფია და გეოინფორმაციული სისტემები.
სალექციო კურსში ასევე განხილულია უკანასკნელ წლებში დანერგილი რუკის შექმნის სრულიად ახალი ხერხები და მეთოდები.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, ის დახმარებას გაუწევს არა მარტო სტუდენტებს, არამედ კარტოგრაფიის დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებსაც.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები