ნ. მათიაშვილი

ინსტრუმენტმცოდნეობა

image-1

უაკ 528.5

ISBN 978-9941-28-329-1 (PDF)

121 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია გეოდეზიური ინსტრუმენტების შექმნის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები, განხილულია გეომეტრიული და ფიზიკური ოპტიკის საფუძვლები. მოცემულია გეოდეზიური ინსტრუმენტების ცალკეული კვანძების მუშაობის პრინციპები და გამოკვლევის მეთოდები, კონკრეტული გეოდეზიური ინსტრუმენტების ცდომილებები და მათი აღმოფხვრის წესები, მათი შემოწმება-შესწორების გზები. ჩამოყალიბებულია ექსპლუატაციის, ტრანსპორტირებისა და შენახვის წესები. მოცემულია თეოდოლიტების, ნიველირების და თანამედროვე გეოდეზიური ინსტრუმენტების ტექნიკური მახასიათებლები და მათი განვითარების პერსპექტივები.
გამოცემა განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოდეზიური სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები