დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე

ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია

image-1

უაკ 541.1

ISBN 978-9941-28-222-5

105 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია ფიზიკური ქიმიის ძირითადი საკითხების: ნივთიერების აღნაგობის, ქიმიური თერმოდინამიკის, ჰომოგენური და ჰეტეროგენული წონასწორობის, ხსნარების, ელექტროქიმიის, ქიმიური კინეტიკისა და კატალიზის როგორც თეორიული, ისე ექსპერიმენტული ნაწილი.
გამოცემა განკუთვნილია ქიმიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის. 

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები