ი. ლომიძე †, ზ. ჩუბინიძე

ჰიდროტურბინების მონტაჟის საფუძვლები

image-1

უაკ 621.224:626/627

ISBN 978-9941-28-311-6 (PDF)

49 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალქეციო კურსში საკმარისი სისრულით არის გადმოცემული „ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის“ ბაკალავრის მომზადებისათვის ჰიდროტურბინების სამონტაჟო სამუშაოების განხორციელებისათვის საჭირო პრაქტიკული საკითხები. იგი შინაარსითა და მოცულობით სრულად შეესაბამება სასწავლო დისციპლინის - „ჰიდროტურბინების მონტაჟის საფუძვლების“ სილაბუსს.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დახმარებას გაუწევს ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების ტექნიკურ პერსონალს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები