ი. მშვიდობაძე

შენობა-ნაგებობების ტექნიკური ექსპლუატაცია

image-1

უაკ 72

ISBN 978-9941-28-210-2

227 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციის საიმედოობის თეორიის ძირითადი განმარტებანი. განხილულია ის გარემო და ტექნოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ შენობის კონსტრუქციული ელემენტების საექსპლუატაციო მახასიათებლების შეცვლაზე. მოცემულია კონსტრუქციების საექსპლუატაციო პარამეტრების შეფასება, ნაჩვენებია შენობა-ნაგებობათა დამახასიათებელი დაზიანებები და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებანი.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის მშენებლობის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს პროფესიული სწავლების სტუდენტებისა და მშენებლობის დარგის სპეციალისტების მიერ.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები