მ. ვანიშვილი, ნ. ვანიშვილი

საჯარო ფინანსები

image-1

უაკ 336 (075.8)

ISBN 978-9941-28-309-3

634 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სახელმძღვანელოში ლოგიკური თანამიმდევრობითაა განხილული საჯარო  ფინანსების თეორიისა და პრაქტიკის აქტუალური საკითხები ისეთი მნიშვნელოვანი თემების მიხედვით, როგორიცაა: საჯარო ფინანსების არსი და ფუნქციები; საჯარო ფინანსური პოლიტიკა და ფინანსური მექანიზმი; საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა და მისი ორგანიზაცია; საბიუჯეტო მოწყობა, საბიუჯეტო სისტემა და საბიუჯეტო პროცესი; სახელმწიფო ბიუჯეტი; ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი; საბიუჯეტო კლასიფიკაცია; ბიუჯეტის დეფიციტი და სახელმწიფო ვალის მართვა; საბიუჯეტო ფედერალიზმი და ბიუჯეტთაშორისი ურთიერთობის სისტემა; სახელმწიფო არასაბიუჯეტო (სპეციალური) ფონდების ადგილი და როლი საჯარო ფინანსების სისტემაში; საჯარო ფინანსური კონტროლი და მისი ორგანიზაცია. 
ტექსტის გადმოცემის გამარტივების, ადვილად აღქმადობისა და ათვისების მიზნით, წიგნში თითოეული თემა დაყოფილია საკვანძო საკითხებად. ყოველი თემის ბოლოს მოყვანილია საკონტროლო კითხვები და ტესტები შეძენილი ცოდნის დონის შემოწმებისათვის, რომლებიც თემათა საკვანძო საკითხების ათვისების ხარისხის გადამოწმების შესაძლებლობას იძლევა. ძირითადი თემების დასრულების შემდეგ მოცემულია ლიტერატურის ჩამონათვალი, რაც მკითხველს შესასწავლი მასალის უფრო სიღრმისეულად ათვისებაში დაეხმარება.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლე¬ბის ეკონო-მიკური პროფილის სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლე¬ბისათვის; ფინანსების სფე-როს სახელმწიფო სტრუქტურებში, საწარმოებსა და ორგანი¬ზაციებში დასაქმებული მუშა-კებისათვის; საჯარო ფინანსების თეორი¬ისა და პრაქტიკის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები