მ. ვარდიაშვილი

შესავალი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში

image-1

უაკ 638.24

ISBN 978-9941-28-308-6 (PDF)

256 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი შედგენილია სასწავლო კურსის „შესავალი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში“ სილაბუსის მიხედვით. მასში მოცემულია 15 სალექციო თემა. განხილულია ადამიანური რესურსების მართვის მეთოდები, ამოცანები, შრომითი კოლექტივის სახეები მათი ფორმირების გზები და სხვ.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის მშენებლობის მენეჯმენტის სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისა და პედაგოგებისათვის. 

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები