მ. გაბრიჩიძე, თ. აგლაძე

ლითონთა კოროზია და კოროზიისაგან დაცვა

image-1

უაკ 622.791

ISBN 978-9941-28-334-5 (PDF)

113 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში აღწერილია კოროზიის მოვლენა, მისი მნიშვნელობა ეკონომიკისა და უსაფრთხოებისათვის. განხილულია ძირითადი ელექტროქიმიური და კოროზიული განმარტებები, კანონზომიერებები და ექსპერიმენტული მონაცემები. დაწვრილებით აღწერილია მოვლენების თერმოდინამიკური და კინეტიკური მხარეები. განხილულია კოროზიის კონტროლის, ინსპექციის და დაცვის მეთოდები.
გამოცემა განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები