თ. შარაშენიძე, გ. მაჩაიძე, დ. კუპატაძე

ქანების მასივის მდგომარეობის მართვა ღია წესით დამუშავების დროს

image-1

უაკ 629.1.014

ISBN 978-9941-28-335-2 (PDF)

132 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში გაშუქებულია ქანების მასივის მდგომარეობის მართვა ღია წესით დამუშავებისას. ლექციების კურსში მოცემულია მოკლე ცნობები ქანების დეფორმაციის ფორმების შესახებ ღია წესით დამუშავების დროს; განხილულია ქანების დეფორმაციაზე მოქმედი ფაქტორები; საფეხურის (ნაყარის) მდგრადობის ანგარიში. განმარტებულია კარიერის გვერდების და ნაყარის მდგრადობის უზრუნველყოფის ხერხები. მოცემულია საკარიერო ველის დაშრობის ტექნიკური საშუალებები.  
გამოცემა განკუთვნილია „ღია სამთო სამუშაოების“ სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის, აგრეთვე სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს პრაქტიკულ საქმიანობაში სამთო საწარმოთა ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები