ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, ზ. ჯაფარიძე

ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები

მოცემულობები და მეთოდიკური მითითებები საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად

image-1

უაკ 331.015.11:389.6:621.01

ISBN 978-9941-28-220-1 (PDF)

62 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

მეთოდიკურ მითითებებში წარმოდგენილია საკურსო მოცემულობები, კვანძების კონსტრუქციების აღწერა და მათი ტექნიკური დახასიათებები; მოცემულია რეკომენდაციები ჩასმების სწორად შესარჩევად სხვადასხვა სახის შეერთებისათვის,ასევე საცნობარო მასალა დეტალების ნახაზების გასაფორმებლად. 
შემუშავებული მეთოდიკური მითითებების გამოყენება შეიძლება როგორც პრაქტიკული, ისე საკურსო და საკვალიფიკაციო ნამუშევრების შესასრულებლად.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები