გ. შაველაშვილი

ცვლადი დენის ასინქრონული ძრავების სიხშირული მართვა


image-1

უაკ 621.313.33

ISBN 978-9941-28-337-6

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ასინქრონული ძრავას ძირითადი მახასიათებლები, სიხშირული მართვის თეორიული ნაწილი. მოცემულია განივ-იმპულსური და სივრცით-ვექტორული სიხშირის გარდამსახების მუშაობის პრინციპები, სამრეწველო დანიშნულების ვექტორული მართვის სიხშირის გარდამსახების სქემები და მუშაობის პრინციპები.
გამოცემა განკუთვნილია ელექტროენერგეტიკის მიმართულების ელექტრომომარაგების, ელექტროამძრავისა და ელექტრომექანიკის სპეციალობების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები