ნ. ყარალაშვილი, ლ. გიგინეიშვილი

გეოინფორმაციული სისტემები
სატყეო საქმეში

image-1

უაკ 581.526.42

ISBN 978-9941-20-604-7

222 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია გეოინფორმაციული სისტემების (გის) საფუძვლები, რომელთა ცოდნაც აუცილებელია გის მომხმარებლისთვის. მოცემულია გის გამოყენების ყველა ეტაპი, ასევე გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის საკითხები, რომლებიც პირდაპირაა დაკავშირებული გის გამოყენებასთან.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სატყეო საქმის და აგრარული მეცნიერების შემსწავლელი სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები