ჯ. ქერქაძე

გარემოს ბუნებრივი ობიექტებისა და საწარმოთა ეკოლოგიური ექსპერტიზა

image-1

უაკ 577.4:65.012.16

ISBN 978-9941-28-258-4 (PDF)

58 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში საქართველოს ქალაქების სამრეწველო ცენტრების მაგალითებზე დაყრდნობით განხილულია გარემოს ბუნებრივი ობიექტების (ატმოსფერული ჰაერის, ზედაპირული წყლების, ნიადაგების) ეკოლოგიური მდგომარეობა და მათი ანთროპოგენური დაბინძურების მასშტაბები. ნაშრომის ცალკე თავი ეძღვნება საწარმოო ობიექტის განთავსების რეგიონის გარემომცველი ბუნებრივი გარემოს მრავალმხრივ (ფიზიკურ-გეოგრაფიულ, ჰიდროგეოეკოლოგიურ) გამოკვლევას და მიმდებარე ტერიტორიის კლიმატურ-მეტეოროლოგიური დახასიათების აუცილებლობას.
გაკეთებულია დასკვნა, რომ სრულყოფილი ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუკი შესრულებულია გარემოს დამაბინძურებელი წყაროების ინვენტარიზაცია; გამოანგარიშებულია საწარმოო აეროზოლების მაქსიმალური გაფრქვევები და მავნე ნივთიერებათა მიწისპირა მაქსიმალური კონცენტრაციები; დადგენილია საწარმოო ჩამდინარე წყლების ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმები; შესწავლილია საწარმოში არსებული გამწმენდი დანადგარების მუშაობის ეფექტურობა და სათანადო პრევენციული ღონისძიებების გატარების შესაძლებლობა.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებისათვის საგანმანათლებლო-სასწავლო პროგრამა „საინჟინრო ეკოლოგიის“ ფარგლებში, იგი ამასთანავე, შეიძლება დამხმარე სახელმძღვანელოდ გამოიყენოს ამავე და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების მომიჯნავე სპეციალობების მაგისტრანტებმა და დოქტორანტებმა.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები