მ. მელქაძე

შრომით-გამოსასწორებელი ცენტრი მოზარდთათვის

image-1

უაკ 34

ISBN 978-9941-28-348-2 (PDF)

11 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია თემა, რომელიც ეხება პენიტენციური სისტემის ერთ-ერთი ვექტორის - მოზარდთა სასჯელაღსრულების დაწესებულების თანამედროვე ინტერპრეტაციას.
გამოცემა განსაზღვრულია არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მოცულობითი არქიტექტურის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები