მ. მელქაძე

სოციალური საცხოვრისი

image-1

უაკ 721.058

ISBN 978-9941-28-353-6 (PDF)

14 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია თანამედროვე სამყაროს მახასიათებელი თემა - სოციალური საცხოვრისი - რომელიც საქართველოს ისტორიის ბოლო 29 წლის აქტუალური თემაა, როგორც ლტოლვილთა განსახლების ერთ-ერთი საშუალება.
გამოცემა განკუთვნილია არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მოცულობითი არქიტექტურის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები