მ. მელქაძე

ბიზნესცენტრი

image-1

უაკ 339.1

ISBN 978-9941-28-352-9 (PDF)

20 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში, თემის ისტორიული ექსკურსის კონტექსტში, განხილულია ბიზნესცენტრის, როგორც პოლიფუნქციური შინაარსის მქონე შენობის თავისებურებანი სხვადასხვა ქალაქგეგმარებით სიტუაციაში.
ნაშრომი განკუთვნილია არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მოცულობითი არქიტექტურის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები