ზ. კვინიკაძე, ნ. ნიკვაშვილი

ნახაზის ჩარჩოსა და ძირითადი წარწერის შექმნა-შევსება პროგრამა Auto CAD-ის გამოყენებით
მეთოდიკური მითითებები

image-1

უაკ 001.1:518.4:515

ISBN 978-9941-28-182-2 (PDF)

12 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

მოცემული გრაფიკული სამუშაოები, მსმენელს მიეწოდება პერსონალური კომპიუტერის საშუალებით, როგორც პროგრამული პროდუქტი – Auto CAD-ი. გეომეტრიული მოდელირებისა და ნახაზის შედგენის ტექნოლოგიის გამოყენებით, მსმენელი ითვისებს კომპიუტერული გრაფიკის მეთოდებსა და საშუალებებს; იძენს ცოდნას და გამოცდილებას კონკრეტული დარგობრივი პროგრამების პაკეტებთან მუშაობისა და დეტალის სამუშაო ნახაზების, საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციების გაფორმების შესასრულებლად.
მეთოდიკური მითითებები განკუთვნილია უმაღლესი სკოლის გრაფიკული დისციპლინების მასწავლებელთა მომზადების სასწავლო ცენტრის მსმენელებისათვის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მოსამზადებელი სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების, სამშენებლო ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის; ინჟინრებისათვის, რომლებიც კარგად ფლობენ საინჟინრო გრაფიკას და მინიმალურ დონეზე აქვთ ათვისებული კომპიუტერული უნარ-ჩვევები.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები