გ. მაჩაიძე, დ. კუპატაძე

საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების საფუძვლები

image-1

უაკ 553:622.03:553.27

ISBN 978-9941-28-362-8 (PDF)

138 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. მასში მოცემულია მოკლე ცნობები მარგი წიაღისეულის შესახებ, გაშუქებულია გვირაბის გაყვანის და გამაგრების ტექნოლოგია და მექანიზაცია; გადმოცემულია შახტის (მაღაროს) ველის დაყოფა ნაწილებად და გამომუშავებული ველების წესი და მიმართულება. აღწერილია საბადოს გახსნის სისტემები. განმარტებულია მარგი წიაღისეულის საბადოების მიწისქვეშა მეთოდით დამუშავების სისტემები, მოცემულია მარგი წიაღისეულის ღია წესით მოპოვების და დამუშავების სახეები.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები