ს. ფირალიშვილი, მ. სადუნიშვილი

გეოდეზიური განაზომების დამუშავება

image-1

უაკ 528.063:528.5

ISBN 978-9941-28-281-2 (PDF)

84 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში „გეოდეზიური განაზომების დამუშავება“, განხილულია ალბათობის თეორიის საკითხები, რომელიც არის თანამედროვე შეცდომების თეორიისა და გეოდეზიური განაზომების დამუშავების მათემატიკური საფუძველი, რაც საშუალებას იძლევა შეფასდეს განაზომების ხარისხი მაშინაც კი, როდესაც განაზომების რაოდენობა არის მინიმალური და სხვა მეთოდები არ იძლევა საშუალებას, დადგინდეს გაზომვების პარამეტრების დაცულობა, რაც აუცილებელია გაზომვების პირობების დასაცავად.
გამოცემა განკუთვნილია საინჟინრო გეოდეზიისა და გეოინფორმატიკის დეპარტამენტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები