ლ. გლურჯიძე, ა. გიგინეიშვილი

ფიზიკა
III ნაწილი

image-1

უაკ 53

ISBN 978-9941-28-356-7 (ყველა ნაწილი) (PDF), 978-9941-28-359-8 (მესამე ნაწილი) (PDF)

111 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

ფიზიკის ოთხსემესტრიანი კურსი. მოიცავს მექანიკის, თერმოდინამიკის, ელექტრომაგნეტიზმის, ოპტიკის, ატომის და ბირთვის ფიზიკის საკვანძო საკითხებს.
კურსი გათვლილია ტექნიკური უნივერსიტეტის ფიზიკის სპეციალობების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები