ლ. გლურჯიძე, ა. გიგინეიშვილი

ნახევარგამტარების ფიზიკა

image-1

უაკ 53:537.311.33

ISBN 978-9941-28-354-3 (PDF)

194 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

ნახევარგამტარების ფიზიკის კურსში მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა, როგორც ფუნდამენტურ თემებს - იდეალურ და რეალურ ნახევარგამტარებში მუხტის გადამტანების ენერგეტიკული ზონური სტრუქტურა და სტატისტიკა - ისე, ნახევარ გამტარებისთვის დამახასიათებელ, პრაქტიკული ღირებულების მქონე მრავალ ფიზიკურ მოვლენას.
გამოცემა განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის ფიზიკის სპეციალობების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები