ა. ლეჟავა, ე. ბიჭიაშვილი

ელექტროქიმიური პროცესები
მეთოდიკური მითითებები

image-1

უაკ 541.13

ISBN 978-9941-20-648-1

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.03.2016


 

წინამდებარე მეთოდიკურ სახელმძღვანელოში სრულ­ყოფი­ლადაა განხილული ზოგადი ქიმიის ერთ-ერთი უმნი­შვნე­ლო­ვანესი საკვანძო საკითხი– ელექტროქიმიური პრო­ცე­სები, რომლის გაცნობაც ჯეროვან დახმარებას გაუწევს სტუ-ის პირველკურსე­ლებს (და არა მარტო მათ) ზოგადი და არაორგანული ქიმიის შეს­წავლისას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები