ი. ელერდაშვილი-ლომიძე

მოცულობითი ჰიდროამძრავების დაპროექტება
პრაქტიკული სამუშაოები

image-1

უაკ 621.225

ISBN 978-9941-28-344-4 (PDF)

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

პრაქტიკული სამუშაოები სტუდენტს მისცემს თანამედროვე მანქანებში ფართოდ გამოყენებული ჰიდროამძრავებისა და მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების ძირითადი საკითხების გადაწყვეტის შესაძლებლობას, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია თანამედროვე სპეციალისტისათვის.
ნაშრომიგანკუთვნილია „მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები