თ. მეგრელიძე, გ. ბერუაშვილი, გ. გუგულაშვილი

კვების საწარმოთა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებები
მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 621.8

ISBN 978-9941-28-299-7 (PDF)

39 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესებისათვის განკუთვნილი სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებების ფუნქციური დანიშნულება, მათი ტექნოლოგიური და კინემატიკური გაანგარიშების თეორიული საფუძვლები.
გამოცემა განკუთვნილია „კვების საწარმოთა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებების“ კურსის პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად, კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტის „კვების მრეწველობის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები