თ. შარაშენიძე, გ. მაჩაიძე, დ. კუპატაძე

კარიერების დაპროექტება

image-1

უაკ 622.271

ISBN 978-9941-28-367-3(PDF)

190 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში გაშუქებულია ღია სამთო სამუშაოების დაპროექტების მეთოდები და ორგანიზაცია. ყურადღება გამახვილებულია დაპროექტების თეორიულ და მეთოდიკურ საფუძვლებზე. განხილულია დროის ფაქტორზე დამოკიდებული ტექნიკური ვარიანტების გადაწყვეტა და ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასება.
გამოცემა განკუთვნილია „ღია სამთო სამუშაოების“ სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის და სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. იგი პრაქტიკულ საქმიანობაში დიდ დახმარებას გაუწევს სამთო საწარმოთა ინჟინერტექნიკურ პერსონალს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები