გ. მაჩაიძე, დ. კუპატაძე

ფენოვან საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების ტექნოლოგია

image-1

უაკ 553.21:553.27

ISBN 978-9941-28-366-6 (PDF)

165 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალკექციო კურსში მოცემულია მოკლე ცნობები ფენოვან საბადოთა მიწსქვეშა დამუშავების ტექნოლოგიის შესახებ. გაშუქებულია მარგი წიაღისეულის მარაგები და დანაკარგები; გადმოცემულია შახტის ველების სართულებად დაყოფა და მათი დამუშავების თანმიმდევრობა. აღწერილია საშახტე ველების გახსნის ძირითადი საკითხები; განმარტებულია ფენოვან საბადოთა დამუშავების სისტემები და მათი კლასიფიკაცია. მოცემულია სქელი ფენების განივ-დახრილ შრეებად დამუშავების სისტემები.
ნაშრომი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები